شغل درخواستی:


مشخصات فردی و عمومی:مذکرمونث
وضعیت نظام وظیفه:
اطلاعات آدرس و تماسی:


بلهخیر


بلهخیر

وضعیت تاهل:


مجردمتاهلمتارکه


مشخصات اعضای خانواده:

وضعیت تحصیلی:


بلهخیر

دوره های آموزشی گذرانده شده:


سابقه تدریس:


سوابق کاری / تجربی:آشنایی با زبان خارجی:


آشنایی با کامپیوتر:

ارتباطات:

خلاصه فعالیت های علمی، اجتماعی، فرهنگی و ... خود را در جدول زیر ذکر نمائید:

تخصص:


موفقیت‌ها:

بلهخیر


خود را برای کدام شغل مناسب می دانید:

بلندمدت/تمام وقتکوتاه مدت/تمام وقتمشاورپاره وقت/ساعتیپروژه ایپیمانکاریسایر

بلهخیر
بلهخیر


سوالات تشریحی:
آپلود مدارک: